الگوی عملکردی مناسب جهت توسعه فنآوری در زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: صنایع خودرو)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 481

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL06_131

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

زنجیره تامین سلسله عوامل و سازمانهایی را که از ابتدای تولید محصول (خدمات)، تا انتهای مصرف و حتی چرخه ی باز تولید محصولات درگیر هستند را در بر میگیرد. بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت رقابتی برای شرکتها است.اخیرا0مدیریت زنجیره تامین سبز و فرآیند انتخاب تامین کنندگان نظر بسیاری را به خود جلب کرده و مقالات و تحقیقات بسیاری در زمینه ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان منتشر شده است. با این وجود موضوع ارزیابی و انتخاب توزیع کننده کمتر مورد توجه قرارگرفته است. توزیع کننده در زنجیره تامین نه تنها عامل ارتباط تولید کننده با مصرف کننده نهایی محصول یا خدمت بوده بلکه اولین بخشی است که صدای مشتری را شنیده و متوجه تغییرات تقاضا میشود. هدف اولیه این مقاله ارزیابی عملکرد توزیعکنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. به این منظور، در ابتدا آرمانهای مربوطه و معیارهای موثر در ارزیابی توزیع کنندگان شناسایی و سپس معیارهای مهم مشخص شدند. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها امتیازات کارآیی توزیع کنندگان محاسبه گردید. در نهایت نحوه توزیع محصولات بین توزیع کنندگان، با توجه به آرمانهای موجود و بنابر حداکثر نمودن کارآیی در یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به کمک مدل تلفیقی تعیین گردید.

Authors

صادق شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه هرمزگان

سیدفرزاد حسینی

استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

سیده نجمه تختی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران