بررسی رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 452

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL06_254

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

آنچه منجر به تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها میشود، میتواند نحوه حکمرانی باشد ،حکمرانی خوب بهمثابه یک پارادایم نوین، پارادایم های پیشین مدیریت دولتی را به چالش کشانده و ارزشهای نوینی پیرامون نحوهی کار دولت و تعامل این بخش با بازار و جامعه مدنی بر مدیریت دولتی افزوده است. حکمرانی خوب که شامل شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و بدون خشونت، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد است از محیط سرمایه گذاری حفاظت کرده و زمینه رشد را فراهم میکند.این مقاله به بررسی اثر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی پرداخته است . روش بررسی کتابخانه ای بوده و از روش توصیفی تحلیلی برای تحلیل استفادهشده است. نتایج بررسیهای منابع نشان داد که بین تورم و مخارج مصرفی دولت با رشد اقتصادی رابطه منفی و بین نیروی کار و باز بودن تجاری با این متغیر رابطه مثبتی وجود دارد و رابطه های شاخصهای حکمرانی خوب با رشد نیز مثبت است. به معنی که با افزایش و کاهش کیفیت حکمرانی رشد اقتصادی نیز افزایش یا کاهش پیدا میکند.

Authors

نسرین حمزه ای

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه محقق اردبیلی

حبیب ابراهیم پور

دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا فتوره چی

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

ولی نعمتی

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی