کاهش تداخل هم مکان در سایت های رادیویی با استفاده از حذف کننده های باند باریک تداخل هم مکان و حذف کننده انترمدولاسیون معکوس در طبقات انتهایی فرستنده

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 419

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELEMECHCONF05_297

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

Abstract:

در سایت های ارتباطی نظیر برج مراقبت پرواز، ایستگاه های راداری، کشتی ها، هواپیماها و... ناگزیر به استفاده از چندین دستگاه فرستنده و گیرنده در کنار یکدیگر در یک مکان محدود می باشند. در این سایت ها، گیرنده های رادیویی به شدت تحت تاثیر سیگنال های ارسالی از دستگاه های فرستنده مجاور قرار می گیرند که باعث ایجاد تداخل های الکترومغناطیسی هم مکان می گردد که عمده نگرانی طراحان سایت های رادیویی حذف یا کاهش این سیگنال تداخلی می باشد. در این تحقیق مجموعه اقدامات کاهش تداخل هم مکان بررسی گردیده است و سناریوی های مختلف تداخل هم مکان در یک سایت رادیویی توسط نرم افزار ADS شبیه سازی شده است. ساختارحذف تداخل هم مکان باند باریک تک حلقه ای دارای تضعیف 65dB سیگنال تداخل هم مکان و ساختار حذف کننده تطبیقی انترمدولاسیون معکوس در طبقه انتهایی فرستنده دارای تضعیف 63dB سیگنال فرستنده مجاور بوده است.

Keywords:

استادیار گروه مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر , تهران , ایران رادیویی انشعابی (CLIC&CLAC) , حذف کننده های باند باریک

Authors

احسان شهروسوند

دانشجوی دکتری گروه مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

سید محمدجواد رضوی

دانشیار گروه مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

حمید حیدر

استادیار گروه مخابرات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران