بررسی رابطه کلی تغییرات دما و بارندگی در استان مازندران و مقایسه آن با تغییرات اقلیم درمقیاس نیمکره شمالی و جهانی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,541

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED05_059

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1388

Abstract:

در این تحقیق به بررسی رابطه تغییرات دو پارامتر اصلی اقلیم یعنی دما و بارندگی در استان مازندران با تاکید بر بخش نوارساحلی در یای خزر و مقا یسه آنها با تغییرات این دو پارامتر در مقیاس نیمکره شما لی و جها نی پرداخته شده است . بدین منظور سری 1956 و در چهار دوره 12 – داده ها ی سالا نه بارندگ ی و دمای متوسط در سه ایستگاه گرگان، بابلسر و رامسر طی دوره آماری 2003 ساله (از ایستگاه گرگان به عنوان ایستگاه معرف در شرق مازندران استفاده شد ) و 9 ا یستگاه د یگر با دوره ها ی آمار ی متفاوت از 19تا 36 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق از آزمون های ناپارامتری من-کندال وSen's estimator of slop به ترتیب برای تعیین چگونگی روند و شیب یا بزرگی روند استفاده شده است . نتایج نشان داد که رابطه تغییرات دما و بارندگ ی در سه ایستگاه رامسر، بابلسر و گرگان به گونه ای است که با کاهش دما ، شاهد کاهش بارندگی و با افزایش دما، شاهد افز ایش بارندگی هستیم،بطوریکه دما و بارندگی در ایستگاه گرگان با کاهش ، در ایستگاه بابلسر با افز ایش و در ایستگاه رامسر با هر دو روبه رو بوده است .این امر، در 4 دوره ی 12 ساله بصورت جداگانه و در طول دوره مورد مطا لعه د یده می شود . این شر ایط در رابطه با تغییرات این دوپارامتر در مقیاس ها ی نیمکره شما لی و جها نی مشاهده نمی شود، ز یرا در این دو مقیاس، شاهد افز ایش دما و کاهش بارندگی هستیم که عکس یکدیگر رخ می دهند. بطور کلی دما در تمام ایستگاه های مورد مطالعه به جز ای ستگاه گرگان افز ایش و بارندگی هم درایستگاه ها ی مختلف، تغ ییرات متفاو تی را داشته است که این شر ایط م ی تواند تا ثیری از افز ایش گازها ی گلخانه ای در سطح محلی،منطقه ای و حتی جهانی باشد.

Keywords:

تغییر اقلیم , آنالیز روند , روش های غیر پارامتریک , مازندران

Authors

عبداله پیرنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا

محمدعلی اسحق تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا

ابراهیم امیدوار

دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

علیجان آبکار

دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیمی، ح، 384. بررسی اثر تغییر اقلیم رمصارف آب کشاورزی ...
 • علیزاد، ا.، ابراهیمی، ح. و جوانمرد، س.، 1384. بررسی وجود ...
 • - علیزاده، ا، 1386 . اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه ...
 • قربانی، م. و سلطانی، ا.، .1381 بررسی تغییر اقلیم گرگان ...
 • Brasseur, G.P., Roeckner, E., 2005. Impact of improved air quality ...
 • Burns, D.A., Klaus, J., Mchale, M.R., 2007. Recent climate trend ...
 • Hansen, J., Ruedy, R., Glascoe, J. and Mki, Sato.: 1999, ...
 • IPCC: 1996, Climate Change 1995. The Science of Climate Change, ...
 • IPCC. 2001. The Scientific Basis of Climate Change, Contribution of ...
 • Jones, P. D. and Hulme, M.: 1996, Calculating regional climatic ...
 • Keim, B.D., Fischer, M.R., Wilson, A.M., 2005. Are there spurious ...
 • United States Climate Division database? Geophysical Research Letters 32, 10. ...
 • Kendall N G, 1975. Rank Correlation Measures. London: Charles Griffin. ...
 • Liu Tianchou, 1999. Hydrological characteristics of Yarlun gzangbo River. Acta ...
 • Mann H B, 1945. Non -parametric tests against trend. Econometric, ...
 • Scafetta, N., West, B.J., 2005. Estimated solar contribution to the ...
 • doi: 10. 1 029/2005 GL023 849 ...
 • Sen, P.K., 1968.Estimates of the regression coefficient based On Kendall' ...
 • Serrano, A., Mateos, V.L. & Garica, J.A., 1999. Trend analysis ...
 • Sirois Allan, 1998. A brief and biased overview of time ...
 • Wang Jianlin, 1994. The analysis of the hydrological characteristics of ...
 • Wang, S.W., Zhu, J.H., Cai, J.N., 2004. Interdecadal variability of ...
 • Wu Shaohong, Yin Yunhe, Zheng Du et al., 2005. Climate ...
 • Yu, P.S., Yang, T.C., Wu, C.K., 2002. Impact of climate ...
 • نمایش کامل مراجع