تاثیر رسانه های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 527

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPMED-3-12_001

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1398

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تاثیر رسانه های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر ایران (420 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونه آماری تحقیق تعیین شد (203 =n). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش تاثیر رسانه های جمعی 23 سوال در 4 خرده مقیاس (عوامل فرهنگ سازی، عوامل آموزشی، عوامل اطلاع رسانی و عوامل مشارکت اجتماعی) و بخش روش های کنترل فساد اداری 15 سوال در 4 خرد مقیاس (عوامل اثر بخشی قوانین، عوامل نظارتی، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و معیشتی) تنظیم و تدوین شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رسانه جمعی با ضریب همبستگی 812/0 با کنترل فساد در ورزش فوتبال رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که رسانه های جمعی با مقدار ضریب مسیر 78/0 و نسبت بحرانی(CR)123/5 بر کنترل فساد در ورزش فوتبال تاثیر دارد. رسانه جمعی با ارتقا شفافیت فعالیت، در کاهش فساد نقش بسیار موثری ایفا می کند؛ چرا که افزایش در شفافیت رویه ها سبب افزایش مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوقشان در نحوه اداره سازمانهای ورزشی می گردد.

Authors

علیرضا زارع

دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش استان فارس

صدیقه حیدری نژاد

استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران

رضوان شیرالی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi, Asghar. (2010). Cultural factors of administrative corruption and Cultural ...
 • Almiri, Mojtaba; Naderian, Masoud; Hosseini, Mohamad; Esfahani, Alireza; Rahimi, Mohamad. ...
 • Alvandi, Mozafar. (2009). Corruption and ways to combat it . ...
 • Asadi, Abbas; Rezaee Soufi, Morteza. (2014). Studying the Current and ...
 • Baldson, E & Fong, L., & Thayer, M. (2007). Corruption ...
 • Bloom, Max. (2009). corruption and sport: Building infergnity and preventing ...
 • Brooks, G., Aleem, A. and Button, Mark. (2013).  Fraud, corruption and sport . Palgrave, ...
 • Chi Lio, M., M. Chun Liu, and Y. Pey Ou. ...
 • Ghafouri, Farzad. (2003). Determining the effective factors on tendency to ...
 • Ghahremani, Jafar; Mohazamzadeh, Mehrdad; Saeidy, Sheyda. (2013). Investigation barriers of ...
 • Ghasemi, Hamid. (2007). Examining the role of mass media in ...
 • Goudarzi, Mahmoud, Ghorbani, Mohammed Hossein, pour Soltani, Hossain, Safari, Hamid ...
 • Gyorian, Hassan. (2012). The role of mass media in corruption ...
 • Heidari, Hassan; Alinazhad, Roghayeh; Mohseni Zonozi, Seyed Jamallodin; Jahangirzadeh, Javad. ...
 • Jackson, J. (1991). Mass participation in physical recreation , Journal ...
 • Khaledian, Mohammad; Mostafaei, Fardin; Samadi, Mehran; Kia, Farokh. (2014). The ...
 • Lee, W.S. (2013). Engaging in corruption: the influence of cultural ...
 • Liiv, M, L. (2004). The Causes of Administrative Corruption . ...
 • Maennig, W. (2005). Corruption in International sports and sport management ...
 • Mahdavian Mashhadi, Maryam. (2008). Comparison the Current and Optimal Status ...
 • Mahmoudi, M. (2005). The role of organizational culture in the ...
 • Malekmohammadi, Hamid Reza; Haghshenas, Mohammad Javad. (2013). A comparative study ...
 • Management and Planning Organization of Country. (2005). Fighting with corruption ...
 • Mason: D, and Thiboult, s. (2006). An Agency Theory Perspective ...
 • moradi mehdi; Honari Habib; Ahmadi, Abdolhamid. (2011). A Survey of ...
 • Najafikolori, maghsood; Goudarzi, Mahmood; Farahani, Abolfazl; Esmaeli Bidhendi, Hassan. (2012). ...
 • Numerato, Dino. (2009). The media and sports corruption: An outline ...
 • Ramzaninejad, Rahim; Hosseini, Misagh; Benar, Noushin; Mohades, Fateme. (2010). The ...
 • Richard Chambers (2015). The scandal of the International Federation . ...
 • Safari Jafarlou. Hamidreza, Goudarzi, Mahmoud, Sajjadi, Nasrolah, Ghorbani, Mohamad Hossein, ...
 • Scott, R. (2001). Institutions and organization , sage publication. Wilmore ...
 • Sharifi renani, Hajipour, Moshref Javadi, Zodayand. (2013). The Role of ...
 • Tan, C. W., S. L. Pan, and E.T.K. Lim. )2005). ...
 • Zare, Alireza, Zare, Hakimeh, Mirzaei, Iman. (2013). Examining the effect ...
 • Zare, Alireza.(2014). Analysis of the factors affecting the incidence of ...
 • نمایش کامل مراجع