چالش های مدیریت روستایی برای توسعه پایدار روستایی در ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 937

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGAC14_053

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1398

Abstract:

مدیریت روستایی یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه پایدار روستایی است. کم توجهی به شیوه های مدیریتی نوین، توانمندساز و کارآمد بهبود ابعاد توسعه پایدار را با چالش مواجه می سازد. براین اساس، شناخت مشکلات پیش روی سکونتگاه های روستایی در فراگرد توسعه پایدار از منظر مدیریتی و تلاش برای رفع آنها میتواند در این زمینه راهگشا باشد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام شد. یافته ها نشان داد مهمترین چالش های پیش روی سکونتگاه های روستایی برای بهبود ابعاد توسعه پایدار جنبه مدیریتی است. از جمله مهمترین این چالشها می توان به ساختار مدیریتی متمرکز در ایران، و الگوی توسعه از بالا به پایین، کمبود منابع مالی، کم توجهی به سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی، کم توجهی به دانش بومی، کم توجهی به توانمند سازی روستاییان، فقدان عدالت و برابری، کم توجهی مدیران به قانون محوری اشاره کرد. در این راستا رویکرد مدیریت اجتماع محور روستایی و تاکید بر رهیافت های حکمروایی خوب روستایی می تواند گامی موثر جهت رسیدن به توسعه پایدار روستایی باشد.

Authors

ناصر شفیعی ثابت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

افسانه سالاری

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-دانشگاه شهید بهشتی