کشف پدیده کشند قرمز با بکارگیری تصاویر ماهواره ای سنتینل- 2

Publish place: Geomatics & GIT 1397
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 263

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEGIT03_066

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

در چند دهه گذشته وقوع پدیده کشند قرمز رشد روز افزونی داشته و به یکی از نگرانی های شهرهای ساحلی تبدیل شده است. به دلیل زیان بار بودن پدیده کشند قرمز هم برای انسان و هم برای موجودات دریایی و خسارات جبران ناپذیر این پدیده بر صنعت ماهیگیری، کشف به موقع آن به منظور انجام اقدامات مناسب برای جلوگیری از گسترش کشند قرمز ضروری می باشد. در این پژوهش از باندهای قرمز ) 116 نانومتر(، سبز ) 615 نانومتر(، آبی ) 195 نانومتر( و دو باند در محدوده مادون قرمز ) 211 و 216 نانومتر( تصاویر ماهواره سنتینل 1 به منظور کشف پدیده کشند قرمز در جزیره لانتائو هنگ کنگ - استفاده شده است. در این روش برخلاف روش های پیشین ارائه شده، ویژگی های طیفی مورد استفاده برای کشف پدیده و حد آستانه این ویژگ یها به صورت اتوماتیک، سازگار با منطقه مطالعاتی و نوع کشند قرمز واقع شده در آن منطقه، صرفا با در اختیار داشتن دو تصویر از منطقه قبل از وقوع و یک تصویر هنگام وقوع پدیده انتخاب می شود. برای بررسی کارایی الگوریتم از داده های میدانی دانلود شده از پایگاه داده کشند قرمز هنگ کنگ استفاده شد و مشخص گردید 4 2 درصد نقاط قرارگرفته در محلوقوع پدیده به عنوان کشند قرمز و 99 درصد نقاط قرارگرفته در خارج از محل وقوع به عنوان عدم وقوع کشند قرمز به درستی توسط الگوریتم تشخیص داده شده اند.

Authors

محمدحسین خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

مهدی حسنلو

استادیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران