تحلیل محتوای کتاب درسی فارسی سال ششم ابتدایی بر اساس آموزش روابط اخلاقی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF04_078

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

بررسی و تحلیل کتاب درسی بعنوان یکی از عناصر مهم در فرآیند نظام متمرکز آموزش و پرورش ایران، از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است هدف این پژوهش میزان حرکت آموزش ایران در سال های اخیر به سوی آموزش اخلاق که به صورت موضوعی بر روی کتاب فارسی سال ششم ابتدایی که در سال 1396 تالیف شده می پردازد. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و استفاده از چک لیست انجام گرفته است. جامعه آماری در بخش تحلیل محتوا کتاب فارسی (بخوانیم) سال ششم که به بررسی سه مولفه ی صلح, محیط زیست و روابط اخلاقی پرداخته شده است. نتایج به دست آماده این است که کتاب در بررسی سه مولفه توانست 72 امتیاز راکسب کند که نشان از آن داردکه کتاب در حد مطلوب می باشد .

Authors

احسان عمویی اسرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد و آموزگار پایه ششم مدرسه ۲۲ بهمن عباس آباد

مسعود اسلامی کلیجی

دانشجوی کارشناسی ارشد و آموزگار پایه ششم مدرسه ۲۲ بهمن عباس آباد

محمد امین رحیمی

آموزگار پایه دوم مدرسه ۲۲ بهمن عباس آباد

محسن ربیعی

آموزگار پایه اول مدرسه ۲۲ بهمن عباس آباد