تاثیر استراتژی برون سپاری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تفکر سیستمی(مورد مطالعه: مدیران شهرک صنعتی مرزن آباد)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECONF02_015

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استراتژی برون سپاری بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تفکر سیستمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شهرک صنعتی مرزن آباد در سال 1397 به تعداد 50 نفر بود که به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری به روش نمونه گیری تمام شماری همه مدیران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داد ه ها از پرسشنامه های استاندارد استراتژی برون سپاری عظیم زاد ( 1389 )، عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ( 2003 ) و تفکر سیستمی امینی و همکاران ( 1392 ) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها طبق نظر متخصصان و خبرگان و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب با ضرایب0/82 ، 0/78 و 0/89 مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارPLSاستفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی برون سپاری بر عملکرد سازمانی و تفکر سیستمی اثر مستقیم و معنادار دارد. همچنین، تفکر سیستمی بر عملکرد سازمانی اثر مستقیم و معنادار دارد. علاوه بر این، تفکر سیستمی در رابطه استراتژی برون سپاری بر عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور ارتقاء عملکرد سازمانی، پیشنهادهایی کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.

Authors

حامد صالح نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران کارشناس اعتبارات گروه صنعتی ایلیا استیل

الهام رضوانی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و مدیر دبیرستان دخترانه معراج هچیرود، چالوس، ایران