کاربرد تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در شناسایی عوامل خطر بیماری فشار خون

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 397

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIMM01_007

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

با توجه به رشد و گسترش جمعیت و به طبع آن افزایش شیوع بیماری های مختلف، امروزه مطالعات زیادی در خصوص بیماری ها و شناسایی ریسک فاکتورهای موثر بر ان ها انجام می شود. در سال های اخیر، مزایای مدل های معادلات ساختاری به کمک تکنیک های معمول آماری مورد ملاحظه قرار گرفته و موجب افزایش بکارگیری تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در تحلیل داده ها و آزمون اینگونه مدلها گردیده است. در این مطالعه سعی شد در مدلسازی فشارخون و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن، برآورد پارامترها براساس روش درستنمایی ماکزیمم محاسبه گردد.مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت، مدلسازی معادلات ساختاری به منظور مدلسازی ارتباطات بین عوامل مستعدکننده بیماری فشارخون بکارگرفته شد. اطلاعات مربوط به نمونه تصادفی شامل 5697 نفر از مطالعه مشهد مورد استفاده قرار گرفت. داده ها به کمک نرم افزار Amos22 مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج مدل مفهومی براساس شاخص های نیکویی برازش SRMR = ;40٫0 RMSEA = ;50٫93 NF I = ;0٫908 T LI = ;0٫939 (CF I = (0٫037 مورد تایید قرار گرفت. متغیر سن و پس از آن چاقی و کم تحرکی بیشترین تاثیر را روی فشار خون نشان دادند. نتیجه گیری یافته ها شواهدی را برای تایید مدل مفهومی در نظر گرفته شده در مورد عوامل مستعدکننده بیماری فشارخون نشان دادند که می توانند در بکارگیری سیاست های پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلا به این بیماری مفید باشند.

Authors

راضیه یوسفی

کارشناسی ارشد آمارزیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آزاده ساکی

استادیار آمارزیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد