کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری بیزی در مطالعات بالینی

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

459

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIMM01_008

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

Abstract:

مدل سازی معادلات ساختاری بیزی1 نسل دوم تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که با اعتبار و قابلیت اعتماد به نمرات مشاهده شده مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارتی الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود که این الگوهای فرضی در مطالعات بالینی بسیار به چشم می خورد. این مقاله، روش و کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری بیزی همراه با یک مثال در پژوهش های بالینی را معرفی نموده است.

Keywords:

معادلات ساختاری بیزی , تجزیه و تحلیل آماری , بیز

Authors

نجمهشکیبایی
نجمه شکیبایی

کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان، اصفهان

عقیلعلایی
عقیل علایی

گروه آمار، دانشکده علوم ر یاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان