نقش مدل استراتژی تفکر بینایی در آموزش پزشکی از دیدگاه خبرگان آموزشی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 420

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAHMED01_055

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

Abstract:

مقدمه و هدف: با شروع طب مدرن، خطر فاصله گرفتن پزشکان از بیماران احساس شد و توجه به مفاهیم حرفهای در پزشکی مدرن بعنوان یک ضرورت مطرح گردید. استراتژی تفکر بینایی (visual thinking strategy, VTS)، یک شیوه تدریس دانشجو محور است که کشور های مختلف، تجربه موفقی در دانشکده های پزشکی داشته است. هدف این مطالعه معرفی مدل استراتژی تفکر بینایی و تعیین نقش آن در آموزش پزشکی از دیدگاه خبرگان آموزش علوم پزشکی میباشد.روش بررسی: مطالعه کیفی حاضر ابزار به روش تحلیل گفتمان صورت گرفته است. با استفاده از نمونه گیری شیوه هدفمند 23 نفر از صاحبنظران آموزش پزشکی در کل کشور انتخاب شدند. ابزار مطالعه مصاحبه ساختاریافته بوده است. به این صورت که نگاره ها و نقاشی های مفهومی در زمینه هنر درعلوم پزشکی جهت نقد در اختیار افراد قرار گرفت. سپس از آنها خواسته شد ضمن تحلیل نگاره ها درباره هنر در آموزش پزشکی نظرات تحلیلی خود را بیان نمایند. نظرات ثبت و تحلیل گردید.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل 3 درون مایه اصلی استخراج شد، اولین درون مایه کاربرد هنر در آموزش علوم پزشکی بود که مشارکت کنندگان اعتقاد داشتند برای افزایش عمق یادگیری و ماندگاری آن، یادگیری کاربردی، بهبود اخلاق و حقوق پزشکی، همدلی و همدردی، احترام متقابل، مهارت های ارتباطی، تفکر انتقادی و خلاق که مجموعا برای حرفه ای گری ضروری است. درون مایه دوم ملزومات کاربرد هنر در آموزش علوم پزشکی بود و مواردی چون نیاز به تجارب و تخصص در آموزش، انجام پژوهش در زمینه هنر در آموزش پزشکی و تشکیل کارگروه رسانه، هنر و آموزش را معرفی کردند و درون مایه سوم روش آموزش بود که روش VTS را شیوه نوین در یادگیری مطرح کردند.نتیجه گیری: مدل استراتژی تفکر بینایی در یادگیری مفاهیم حرفه ای گری در آموزش پزشکی موثر است و بهتر است در برنامه درسی دانشجویان از این مدل بهره گرفته شود.

Authors

خدیجه فرخ فال

دکتری فیزیولوژی پزشکی، استادیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

خیرالنساء رمضان زاده

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران

فرشید عابدی

متخصص عفونی، دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران