تخمین ضریب دیسپرژن طولی کانال های مستطیلی با استفاده از روش های ردیابی و تجربی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 497

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC11_056

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

Abstract:

ضریب دیسپرژن طولی یکی از مهم ترین پارامترهای کیفی رودخانه است که معمولا با استفاده از آزمایش های ردیابی وتجربی قابل محاسبه است. لذا هدف اصلی این مطالعه اندازه گیری ضریب دیسپرژن طولی در کانال مستطیلی با استفاده از روش های ردیابی و انجام مقایسه ای بین معادلات موجود است. این آزمایش ها در یک فلوم به عرض 80 سانتی متر و طول 18 متر و تحت شرایط دبی های مختلف 12، 18، 24، 30 و عمق ثابت 15 سانتی متر انجام شد. محلول آب و نمک به عنوان ردیاب مورداستفاده قرار گرفت. همچنین اندازه گیری غلظت در 3 مقطع مختلف با استفاده از دستگاه اندازه گیری غلظت انجام شد. نتایج نشان می دهد که MRE (درصد خطا) محاسبه شده برای معادله مومنتم کمترین مقدار را داشته است. همچنین رابطه ای با داده های آزمایشگاهی برای تخمین ضریب دیسپرژن طولی ارائه شد.

Authors

الهام یباره پور

دانشجوی دکتری دانشکده علوم آب شهیدچمران اهواز

محمود شفاعی بجستان

استاد گروه سازه های آبی دانشکده علوم آب شهیدچمران اهواز

الهام شکوهی مهر

دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم آب شهیدچمران اهواز

غزاله نصیری

دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم آب شهیدچمران اهواز