تعیین حقابه زیست محیطی رودخانه ها به روش اکوهیدرولوژی با استفاده از نرم افزار GEFC (مطالعه موردی: رودخانه قمرود)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 849

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC11_269

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی رودخانه قمرود، جهت تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه تعریف شده است. در این مقاله حداقل نیاز آبی زیست محیط ی رودخانه قم رود در ایستگاه دودهک برآورد شده است. بدین منظور از داده های ماهانه مربوط به سال های 1326-1374 استفاده گردید. روش مورد مطالعه در مقالعه حاضر روش اکو_هیدرولوژی می باشد که بدین منظور از نرم افزار GEFC استفاده شده است. جریان زیست محیطی متوسط از روش اکو هیدرولوژیکی - FDC Shifting کلاس مدیریت زیست محیطی C حفظ حداقل شرایط اکولوژیکی رودخانه برای رودخانه قمرود برابر 43/2 میلیون متر مکعب در سال معادل 22/2 درصد MAR می باشد

Authors

رحمان حاج محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم

عبدالرضا کریمی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

بایرامعلی محمدنژاد

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم