بررسی دوام مصالح خاک کوبیده شده در محیط سولفاتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 421

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACAECONF02_061

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1398

Abstract:

این پژوهش دوام سازه های خاک کوبیده شده در محیط سولفاتی را بررسی می کند. سازه های خاک کوبیدهشده یک روش ساخت ساز با مصالح خاکی می باشد که در گذشته های دور مورد استفاده بوده است، و امروزه به دلیلویژگی های زیست محیطی مجددا مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش سه نوع از این سازه ها با درصدهایسیمان کم ، متوسط و زیاد به مدت یک سال در محیط سولفاتی قرار گرفتند و پارامترهای مقاومت فشاری، تغییراتجرم و سرعت موج اولتراسونیک برای آن ها بررسی گردید. طبق نتایج بدست آمده، سازه های با سیمان کم، بعد ازمدت 6 ماه قرارگیری در محلول سولفاتی پایداری خود را از دست دادند و مقاومت فشاری سازه های با سیمان متوسطو زیاد، کاهش قابل توجهی داشته است. در عکسبرداری میکروسکوپی الکترونی از نمونه ها تشکیل ماده اترینگایت دراثر واکنش سولفات با سیمان دیده شده است. سرعت موج اولتراسونیک نیز در اثر تخریب نمونه در طی مدت یک سالبه طور پیوسته کاهش داشته است. در انتها یک رابطه بین مقاومت فشاری و سرعت موج اولتراسونیک برای تمامینمونه ها ارائه گردید.

Authors

سعید قاسمعلی زاده

دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

وهب توفیق

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف