تروریسم هسته ای و مسئولیت مدنی دولت ناشی از اقدامات تروریستی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 558

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM02_175

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است که بیشتر کشورهای جهان و بویژه منطقه خاورمیانه با آن درگیر هستند. تروریسم نه تنها روش های مختلفی دارد، بلکه انواع مختلفی نیز دارد که یک نوع از این عکلیات شوم به صورت هسته ای و استفاده از روشهای هسته ای است.با توجه به این که تروریسم هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل تروریسم است .تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین الملل است که با افزایش خطرتروریسم در جامعه بین المللی نباید تهدید و دستیابی تروریستها به تسلیحات هستهای را نادیده گرفت و از طریق اقداماتی هم چون افزایش حفاظت فیزیکی از تاسیسات هستهای جلوگیری از قاچاق مواد هسته ای از طریق افزایش کنترل مرزها و شفافسازی در میان مردم خطر این تهدید را کاهش داد.تروریسم هسته ای هم تضمن انجام رفتارهای غیرقانونی علیه مواد و تاسیسات هسته ای می باشد و در هر صورت، مواد رادیواکتیو یا تسلیحات و تاسیسات هسته ای، یا موضوع جرم هستند و یا وسیله ارتکاب جرم. به همین دلیل در اسناد بین المللی، منظور از تروریسم هسته ایصرفا ارتکاب خشونت هسته ای یا تهدید به آن علیه دولتها یا افراد نیست و به مراحل پیش از این اقدام، یعنی تهیه، تصاحب، خریدوفروش، قاچاق و استفاده از مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته ای و حتی درخواست کردن آنها نیز اشاره دارد. در این مقاله مفهوم و تاریخچه تروریسم و تروریسم هسته ای مختصرا گردآوری شده و سعی شده است که چالشهای به وجود آمده از سوی اقدامات تروریستی به ویژه تروریسم هستهای و مسئولیت مدنی دولت در رابطه با اعمال تروریستی مورد بررسی قرار بگیرد و در پایان راهکارهایی جهت پیشگیری از وقوع تروریسم هسته ای ارائه شده است.

Authors

علی دادمهر

استاد یار، گروه حقوق ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران

المیرا بقالی

دانشجویی ارشد حقوق عمومی، گروه حقوق ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران