بررسی عددی رفتار بار- نشست پی نواری در مجاورت پی موجود

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 356

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS07_089

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

رفتار بار- نشست پی های نواری مجاور، متاثر از تداخل حوزه تاثیر این پی ها است که توسط محققین مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. اما حالت خاصی که پی در مجاورت یک پی موجود تحت طراحی قرار می گیرد کمتر مورد توجه و مطالعه محققین قرار گرفته است. در کار حاضر با استفاده از برنامه اجزاء محدودPlaxis 2D و با به کارگیری یک مدل رفتاری ارتجاعی خمیری سخت شونده، تاثیر تداخل بر ظرفیت باربری و رفتار بار-نشست پی بررسی می شود. تحلیل های مختلفی با هدف بررسی چگونگی تاثیر فاصله دو پی، مقدار بار وارده بر پی موجود و عرض پی موجود بر رفتار بار- نشست پی انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می دهد که تداخل در پی ها در هر حالتی موجب افزایش ظرفیت باربری می شود که این افزایش ظرفیت باربری به صورت غیرخطی است. از طرفی هرچه مقدار بار وارده بر پی موجود و همچنین عرض آن بیشتر باشد افزایش ظرفیت باربری پی مورد طراحی بیشتر است. اما با افزایش فاصله بین دو پی ظرفیت باربری به طور پیوسته و به صورت غیر خطی کاهش می یابد.

Authors

فاطمه یزدان دوست

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه بوعلی سینا

محمد ملکی

دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا