تاثیر تغییرات سختی تیر با خواص مدرج تابعی بر رفتار دینامیکی تیر تحت بار گذرای حرارتی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMMAE05_006

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

این پژوهش به بررسی رفتار تیر FGM تحت بارگذاری حرارتی گذرا با استفاده از تئوری تیر اویلر برنولی می پردازد. با استفاده از روابط تنش و کرنش، معادلات حرکت سیستم استخراج شده و معادله خیز تیر به دست می آید. شرایط مرزی تکیه گاهی ساده و شرایط اولیه صفر دستگاه معادلات خیز تیر را کامل می کند. با استفاده از نرم افزار MATLAB نتایج عددی استخراج می شود که با کاربرد یک فرآیند رگرسیون در تحلیل نتایج عددی خیز تیر، سعی در برآورد معادله حاکم بر خیز تیر شود. در پایان با تحلیل نتایج بدست آمده اثر تغییر پارامتر سختی تیر p روی خیز سیستم بررسی می شود. نتایج این تحقیق، رفتار خیز تیر را در دو رژیم متفاوت نشان می دهد که یکی حاصل رفتار اجباری سیستم تحت بار حرارتی گذرا و دیگری رفتار پایدار سیستم در حالتی است که تاثیر بار میرای گذاری حرارتی از بین رفته است

Keywords:

تئوری تیر اویلر برنولی , ماده مدرج تابعی FGM , بار حرارتی گذرا , سختی تیر

Authors

حسین سلیمانی

کارشناس ارشد. گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، البرز ، ایران

مسعود نوروزی

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کرج البرز ایران

رسول باقری

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کرج البرز ایران