رفتار تیرFGM تحت بار حرارتی گذرای میرا

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 356

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMMAE05_007

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

رفتار تیر ساخته شده از ماده تابعی FGM تحت شوک حرارتی با استفاده از تئوری تیر اویلر برنولی، در این پژوهش ارائه شده است. . بر این اساس با استفاده از تئوری تیر اویلر برنولی ، معادلات حاکم بر سیستم را بدست می آوریم. جهت بررسی مسئله ابتدا روابط تنش و کرنش و سپس معادلات تعادل و حرکت را استخراج کرده و به معادله خیز تیر دست می یابیم . نتایج عددی برای تیر FGM تحت شرایط تکیه گاهی ساده به وسیله نرم افزار MATLAB به دست آمده است که با یک فرآیند رگرسیون در تحلیل نتایج عددی خیز تیر، معادله حاکم بر خیز تیر برآورد می شود. با تحلیل نتایج بدست آمده اثر تغییر پارامتر میرایی بارگذاری گذرا روی خیز سیستمبررسی می شود. نتایج این پژوهش، رفتار خیز تیر را در دو رژیم مختلف نشان می دهد که یکی نشان دهنده رفتار اجباری سیستم تحت بار حرارتی گذرا و دیگری رفتار پایدار سیستم در حالتی است که اثر بار میرای گذاری حرارتی از بین رفته است

Keywords:

تئوری تیر اویلر برنولی , ماده مدرج تابعی FGM , بار حرارتی گذرا

Authors

حسین سلیمانی

کارشناس ارشد. گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مکاترونیک، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، البرز ، ایران

مسعود نوروزی

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کرج البرز ایران

رسول باقری

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کرج البرز ایران