تاثیر ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن شهرسازی بر عملکرد اداره کل راه و شهرسازی با استفاده از الگوی BSC (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 402

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC03_016

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

یکی از مشکلات اساسی بر سر راه عملکرد سازمانها، مسائل ساختاری آنهاست. اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمان ها است. بسیاری از استدلالهای مربوط به اندازه های غیرمالی از بحران های مربوط به اندازه های مالی بدست آمده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن شهرسازی بر عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، تلفیقی از توصیفی-پیمایشی و موردی و از نظر نوع در زمره مطالعات میدانی می باشد. با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز در انجام این تحقیق از روش بررسی اسناد و مدارک موجود (روش کتابخانه ای) و تهیه پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در شش ماه ه دوم سال 1396 به تعداد 200 نفر می باشد که تعداد 127 نفر به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از نرم افزار SPSS23 استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق برای سنجش اعتماد پاسخگویان در مورد تاثیر ادغام بر عملکرد مالی، فرآیندهای داخلی، بعد مشتریان و در بعد رشد ویادگیری نشان داد که ادغام ادارات کل راه و ترابری و مسکن شهرسازی بر عملکرد مالی، فرآیندهای داخلی، بعد مشتریان و در بعد رشد ویادگیری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان در حد مطلوب و قابل قبولی می باشد.همچنین راه و شهرسازی می تواند با انتقال برخی کارهای با ارزش افزوده پایین و البته قابل انتقال به شرکتهای پیمانکاری، موجبات رشد ارزش افزوده و شاخص های مالی چون کاهش هزینه ها را فراهم کند.

Authors

عزت اله سارانی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان،ایران