بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر قصد ادامه ی استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 700

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEMCON01_048

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی و شناخت نقش ساختار سازمانی در قصد ادامه ی استفاده کاربران ازسیستم های اطلاعاتی مدیریت اجرا شد. بررسی حاضر یک مطالعه ی کاربردی، کمی و توصیفی پیماشی است که به روش مقطعی به اجرا در آمده است. جامعه ی آماری آن کارکنان اداره ی امور مالیاتی شهرستنان ملایر به تعداد 72 نفر بوده اند که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 68 نفر به روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده اند. روش گردآوری داده های این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های ان تحقیق نشان می دهد که ابعاد ساختار سازمانی بر قصد استفاده ی کاربران از سیستم های اطلاعاتی تاثیر معناداری دارد.

Keywords:

ساختارسازمانی , قصد ادامه ی استفاده , سیستم های اطلاعاتی مدیریت

Authors

محمد جواد آذرشاهی

کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

راضیه برنا

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه نهاوند، ص، پ. ۳۹۵۶۵-۶۵۹۳۱، نهاوند، ایران

مرضیه برنا

کارشناس مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه نهاوند، ص. پ. ۳۹۵۶۵-۶۵۹۳۱، نهاوند