کاربرد بیلان هیدروکلیماتولوژی در ارزیابی منابع آب حوضه های شش گانه ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 482

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KSAHC03_024

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

امروزه کمبود آب درکشور به ویژه با توجه به خشکسالی های اخیر بصورت یک مشکل جدی درسطح کشور مطرح شده است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی درچند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب های زیرزمینی در استان قزوین شده است. بررسی ها نشان می دهد که بخش زیادی از برداشت های آب از طریق چاه های غیر مجاز و یا بصورت اضافه برداشت چاه های مجاز صورت می گیرد. در این تحقیق، با استفاده از بیلان هیدروکلیماتولوژی سالنامه های آماری 87-86 و91-90 که در این سوال ها توسط دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو منتشر شده است، در ابتدا جداول بیلان ورودی و خروجی برای هر 29 زیر حوضه درجه 2 محاسبه و نمودار های ستونی آن برای هر دو سال آماری رسم گردید. در ادامه مجموع بیلان ورودی و خروجی و مجموع تغییرات حجم ذخیره حوضه های اولی محاسبه و نمودار های ستونی مجموع تغییرات حجم خیره و نسبت این دو پارامتر رسم و مقایسه گردید. طبق جداول به دست آمده بارش بیشترین تاثیر را به عنوان پارامتر ورودی بیلان و تبخیر و تعرق بیشتر تاثیر را به عنوان پارامتر خروجی بیلان داشت.

Authors

روح اله فتاحی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد، گروه مهندسی آب

شیما کبیری

دانشجو دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه شهرکرد