CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

دوزبانگی؛ امتیازات ومحدودیت ھای شناختی

عنوان مقاله: دوزبانگی؛ امتیازات ومحدودیت ھای شناختی
شناسه ملی مقاله: BILINGUAISM01_003
منتشر شده در نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایوب مقصودی - کارشناسی ارشد فلسفه ی تعلیم وتربیت شھرستان خدابنده-آموزشگاه شهید بھشتی زرین گل

خلاصه مقاله:
پدیده ی دوزبانگی امروزه یکی از دغدغھ ھای اصلی جوامع است.در ایران نیز بھ دلیل وجود دھکده ی جھانی وگویشوران اقوام،نژادھا،زبان ھا وگویش ھای متنوع،ضرورت فراگیری زبان معیار بین المللی دو چندان قلمداد می شود.ھدف از این پژوھش این بود کھ اولا راھکاری برای معلمانی کھ در کلاسھای با دانش آموزان دوزبانھ تدریس می کنند؛پیدا شود ودوما این کھ امتیازات وحدودیت ھای شناختی دوزبانگی برای اولیاومربیان معرفی شود. عنوان مقالھ دوزیانگی؛ امتیازات ومحدودیت ھای شناختی است کھ برای رسیدن بھ این ھدف از روش توصیفی- کتابخانھ ای استفاده شده است.نتیجھ آن که چھار مزیت : 1.داشتن ذھن چابک 2.تفکر خلاق 3.جھان بینی جدید 4.غنای ھوش ھیجانی را از محاسن دو زبانگی می شمارد ومی افزاید انتقال از یک زبان بھ زبان دیگر باعث پویایی وچالاکی ذھن افراد می شود وچنین افرادی دیرتر دچار فراموشی(آلزایمر) می شوند.چون ذھن، بسیار چابک multitasking می شود.وی با اشاره بھ تفکر خلاق کسانی کھ دو زبانھ می شوند بھ سخن ویگوتسکی استناد کرد وگفت: تعدادواژه ھا مساوی است با میزان تفکر.یعنی ھرچقدر تعدادوا ژگان زبان شخص بیشتر باشداوتفکر متفاوتی خواھد داشت. معایب دوزبانگی در کلاس ھای درس،بخصوص پایھ ی اول ابتدایی می توان بھ دیر فھمیدن زیان رسمی ومدرسھ ای وعقب ماندن از سایر ھمکلاسی ھا در پیشرفت درسی وفعالیت ھای یاددھی یادگیری اشاره کرد کھ کارمعلمان را دشوار می کندوحتی بعضی معلمان را واردار می کند کھ با زبان مادری بچھ ھا صحبت کنند کھ این راه حل ،ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در پایھ ھای بعدی برای سایرمعلمان مشکل ساز خواھد بود.راه حل نھایی آن خواھد بود کھ اولیا درکنار زبان مادری بھ آموزش زبان رسمی کشور ھم بپردازند تا مشکلی در برقراری ارتباط ایجاد نشود

کلمات کلیدی:
دوزبانگی، محدودیت ھای شناختی، کودک، واژه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/904712/