مروری برمدیریت کیفیت فراگیر

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 265

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MERC01_001

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

Abstract:

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرایند رشد و توسعه سازمان ها و رقم زدن مولفه های مختلف بالندگی سازمانی در روان شناختی آن، توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه کمی و کیفی به این مولفه مهم، ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود سازمان های خدماتی، اقداماتی اساسی صورت گیرد، مفهوم واژه فراگیر به معنی در نظر داشتن و لزوم مشارکت همه کارکنان در تمام شرایط می باشد. هدف پژوهش بررسی مبانی نظری و پژوهش های انجام گرفته در حوزه مدیریت کیفیت فراگیر می باشد بررسی مطالعات نشان می دهد که مدیریت کیفیت فراگیر منجر به بهبود نگرش کارکنان نسبت به وظایف خود در سازمان ها، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می گردد. برخی مطالعات نشانگر موفق نبودن و برخی بیانگر موفقیت این روش در موفقیت سازمان ها می باشد، لذا شناسایی متغییرهای کلیدی رضایت مشتری و اخلاق حرفه ای، کلید اجرای موفق مدیریت فراگیر می باشد. این مقاله به روش مروری می باشد.

Authors

محمدحسن خیراندیش

دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده