شبیه سازی تولید قطره در رژیم جریانی فشرده کننده جهت کاربرد انتقال سلول

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 474

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME27_355

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

Abstract:

میکروسیالی قطره ای به عنوان یک ابزار برای کاربردهای مختلف شناخته شده است، که هدف از این علم، ایجاد قطرات در ابعاد میکرون میباشد. در پژوهش پیشرو تلاش شده است، به کمک روش شبیه سازی مناسب، روند ایجاد قطره درون سامانه میکروسیالی مدل سازی شود. در ابتدا، برای صحت سنجی روش حل، یکی از مقالاتی که به صورت تجربی، فرآیند ایجاد قطره را در سیستم میکروسیالی قطره ای مدلسازی کرده است، انتخاب شد و سپس با تطبیق شکل و حجم هر قطره و زمان تشکیل آن، صحت سنجی حل انجام شده است . سپس سعی شده است تا با استفاده از روش عددی میدان فاز، رژیم جریانی فشرده کننده، در پیکربندی جریان متقاطع، شبیه سازی شود و با استفاده از تحلیل تصویر، طول، مساحت و فرکانس تولید قطره در هر نسبت دبی بدست آید. به کمک برازش منحنی بر این نتایج میتوان رابطه ای برای این پارامترها برحسب نسبت دبی ارائه کرد و از این رابطه برای سایر دبیها، بدون نیاز به شبیه سازی استفاده کرد. به منظور مقایسه فرکانس تولید قطرات نیز، فرکانس تولید قطره بر حسب عدد مویینگی فاز گسسته بررسی شده است.

Authors

مصطفی سرور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

محمد ضابطیان طرقی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

سیدعلی طباطبائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس