مروری بر مطالعات ژنومیک انجام شده بر روی شاخه مرجانیان در خلیج فارس

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 737

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PGSD01_108

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1398

Abstract:

بررسی کنونی به منظور جمع آوری داده های مربوط به مطالعات ژنومیک با هدف تعیین وسعت کاربرد مطالعات ژنعی در بررسی های روی مرجانیان خلیج فارس صورت گرفت. به این منظور کلیه توالی های ثبت شده از مرجانیعان خلیج فارس در بانک ژنی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس به لاور کلی 291 توالی نوکلئوتید و 95 توالی آمینو اسید بررسی گردید. نتایج نعان داد 16 گونه از گونه های خلیج فارس دارای دست کم یک توالی ثبت شده در پایگاه می باشند. بیشتر مطالعات انجام شده بر روی زوانتیده به ویژه گونه Zoanthus sansibaricus بوده است. توالی ژن COI بیشترین تعداد را در مطالعات بررسی شده دارا بود و پس از آن 16SrRNA بیشترین تعداد توالی ثبت شده را داراست. کلیه توالی های آمینواسیدی ثبت شده مربوط به توالی COI می باشد. با توجه به اینکه مطالعات ریخت شناختی نشان دهنده دست کم 68 گونه از مرجانیان در آب های خلیج فارس می باشند، نتایج این بررسی مشخص می کند علیرغم اهمیت مطالعات ژنتیکی در شناسایی و ارزیابی تنوع بین گونه ای و درون گونه ای، بیشتر گونه های موجود از نظر ژنتیکی مورد بررسی قرار نگرفته اند و گونه هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند نیز فقط یک یا چند ژن آنها جهت شناسایی گونه ای بکار رفته است. با توجه به اهمیت حفظ ذخایر ژنتیکی خلیج فارس و نقش تنوع ژنتی در مدیریت زیست محیطی وسمت زیستگاهی پیشنهاد می گردد مطالعات جامعی بر روی گونه های موجود در خلیج فارس انجام گیرد.

Authors

اعظم والی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس

احمد شادی

استادیار گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه خلیج فارس