بررسی عوامل موثر بر توسعه و پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی(مورد مطالعه : توسعه شهری کرمان)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 863

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF03_007

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1398

Abstract:

یکی از راهکارهای مطرح شده به منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های هر دو طرف دولت و بخش خصوصی، روش مشارکت عمومی-خصوصی است. مشارکت عمومی -خصوصی برای حل مشکلات رایج بخش عمومی در اجرای پروژه ها، خصوصا پروژه های زیرساختی با بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد. اجرای پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی با ریسک های بسیاری برای دولت وبخش خصوصی همراه می باشد که هیچ یک از آن ها به تنهایی قادر به پذیرش آن نیستند لذا در این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی پرداخته شد. در واقع هدف این تحقیق، شناسایی عوامل موثر در توسعه و پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در شهر کرمان است. روش این تحقیق اسنادی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه بوده که پس از شناسایی عوامل، با روش تاپسیس الویت بندی شدند. نتایج نشان داد 6 عامل کلی و 55 شاخص در توسعه و پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی نقش بسزایی دارند و در الویت بندی این عوامل، بیشترین سهم تاثیرمربوط به عوامل اقتصادی-مالی است و عامل مربوط به سیاست گذاری، دولتی-نهادی، زیرساختی، پروژه ای و حقوقی-قانونی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

Authors

مهدی ایرانمنش

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی دانشگاه پیام نور سیرجان

علیرضا فتحی زاده

استادیار،مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نورسیرجان