بررسی کارآمدی صندوق توسعه ملی ایران در مقایسه با صندوق های ثروت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 364

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET04_046

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

Abstract:

کارآمدی صندوق توسعه ملی ایران و مقایسه آن با صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تداوم فعالیت این نهاد مطابق با اهداف و ماموریت ها ضروری ا ست. هدف تحقیق برر سی کارآمدی صندوق تو سعه ملی ایران در مقای سه با صندوق های ثروت ک شورهای ع ضو شورای همکاری خلیج فارس ا ست. در این مطالعه با ا ستفاده از داده های تابلویی مقایسه مذکور انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که صندوق توسعه ملی ایران در مقایسه با صندوق های ثروت ملی مورد مقایسه از کارآمدی کمتری برخوردار است و برای ارتقای کارآمدی اجرای کامل اصول سانتیاگو ضرورت دارد.

Keywords:

اصول سانتیاگو , کارآمدی , صندوق تو سعه ملی ایران , صندوق های ثروت ملی , کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس