تاثیر مدیریت بحران بر کاهش تلفات جانی، خسارات مالی و زیست محیطی ناشی از زلزله (مطالعه موردی: مدیریت بحران استانداری کرمانشاه)

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

458

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET04_104

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

Abstract:

زلزله یکی از حوادث ناگهانی طبیعت است، که تلفات جانی، خسارات مالی و زیست محیطی زیادی را به بار می آورد. در همین راستا جهت کاهش این تلفات و خسارات مدیریت بحران نقش به سزایی ایفا میکند. هدف پژوهش حاضر تاثیر مدیریت بحران بر کاهش تلفات جانی، خسارات مالی و زیست محیطی ناشی از زلزله (مطالعه موردی: مدیریت بحران استانداری کرمانشاه) است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش گردآوری داده ها میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بود، که روایی آن توسط صاحبنظران مورد تایید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/96 محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران، مدیریت بحران استانداری کرمانشاه میباشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 86 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی) با نرمافزار Spss24 است. یافته ها نشان داد که مدیریت بحران با سطوح معناداری 0/041، 0/030 و 0/021 به ترتیب بر کاهش تلفات جانی، خسارات مالی و زیست محیطی ناشی از زلزله موثر است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت بحران بر کاهش تلفات جانی، خسارات مالی و زیست محیطی موثر است و بیشترین اثرگذاری آن بر کاهش خسارات زیست محیطی است.

Keywords:

مدیریت بحران , تلفات جانی , خسارات مالی , زیست محیطی , زلزله , مدیریت بحران استانداری کرمانشاه

Authors

فرهادرضائی
فرهاد رضائی

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مدیریت اجرایی