ارائه مدل علی معلولی متغیرهایی روانشناختی و سازمانی موثر بر تمایل برترک شغل کارکنان کمیته امداد امام خمینی شهرستان شیراز در سال 1395

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 450

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF01_022

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1398

Abstract:

درجوامع امروزی با به وجود آمدن تغییرات اجتماعی و دگرگونی در ترکیب نیروی کار درسازمان ها، مانند افزایش مشارکت زنان در محیط های کاری و اشتغال همزمان زوجین، تعارضاتی در انجام نقش ها و مسئولیت های مختلف در محیط های کاری و خانوادگی به وجود آمده است. که این تعارضات موجب افرایش استرس در محیط های کاری گردیده است. که در نتیجه با به وجود آمدن مشکلاتی در تفکر درست و پایین آمدن اعتماد به نفس رضایت شغلی نیز کاهش می یابد و کارکنان نسبت به عملکرد شغلی و تعهد سازمانی بی تفاوت می شوند. هدف این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای تعارض کاری خانوادگی - و خانوادگی کاری، استرس شغلی، رضایت شغلی و همچنین عملکردو تعهد موثر سازمانی بر روی تمایل به ترک شغل بر روی - کارکنان کمیته امداد امام خمینی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع کمی، میدانی و توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه کارکنان 7 شعبه سازمان کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز می باشد که 350 نفر می باشند. حجم نمونه به دلیل تعداد متغیرها در مدل مفهومی 200 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و روش های آماری ضریب همبستگی، تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است، که برای انجام آنها نرم افزارهای SPSS16 و LISREL 8.72 مورد استفادهقرار گرفته اند.

Authors

فاطمه انصاری

کارشناسی مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

پیام فرهادی

دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران

اردلان فیلی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران