ضرورت استفاده از فیلترهای بی هوازی در تصفیه فاضلاب های صنعتی

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSP01_403

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398

Abstract:

منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر بوده و درعین حال دارای ارزش اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و زیستمحیطی است. افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش آلودگی زیست محیطی حاصل از فعالیت بشر از یک طرف و محدودیت منابع آب شیرین از طرف دیگر، ضرورت استفاده از سیستمهای تصفیه فاضلاب را بیش از پیش نمایان می سازد. آلودگی شدید فاضلاب های صنعتی و امکان استفاده از فاضلاب پالایش شده برای مصارف غیرخانگی )صنعتی و آبیاری فضای سبز(، وجوب کاربرد سیستمهای تصفیه فاضلاب در بخش صنعت را متذکر میگردد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی عملکرد سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و به طور اختصاصی بیان مزایای عملکرد فیلترهای بیولوژیکی بیهوازی نسبت به سایر فرآیندهای با عملکرد مشابه، در کاهش بار آلودگی از فاضلابهای صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی است. عدم نیاز به منبع انرژی، حذف اپراتورینگ و تسهیل در راهبری سیستم، تولید لجن کمتر و امکان تصفیه فاضلاب با بار آلودگی بالا، همگی از مزایای کاربرد این فرآیند بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی است.

Authors

زهرا رحیمی رشت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه صنعتی قم

عبدالرضا کریمی

استادیار گروه مهندسی عمران محیطزیست دانشگاه صنعتی قم،

بایرام علی محمدنژاد

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم،

حمیدرضا انصاری جوینی

دانشجوی دکترا مهندسی محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،