ارائه ی روشی جهت تجزیه و تحلیل و کلاس بندی احساسات با استفاده از تکنیک های داده کاوی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 795

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITCT06_020

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

در این مقاله بهدنبال کاوش نظرات هستیم، کاوش نظرات تنها یافتن موضوع مورد کاوش نیست بلکه یافتن نگرش ارائه شده در متن است. تاکنون روشهای متعددی برای نظرکاوی معرفی شده است که از تکنیکهای داده کاوی و یا هوش مصنوعی بهره بردهاند. در این مقاله روشی بر مبنای درخت تصمیم ارائه خواهیم کرد که یک مجموعه از نظرات را دریافت میکند و جهتگیری آنها را در مورد موجودیت مورد نظر مشخص میکند به طوریکه در انتها جهتگیری مجموعه را در مورد موجودیت مورد نظر بیان میکند در این روش وزن دهی به کلمات براساس روش TF-IDF انجام میشود و برای آزمایش روش پیشنهادی از چهار مجموعه داده omd، hcr، semeval و sts استفاده کردهایم و نتایج بدست آمده را با سایر روشها مقایسه خواهیم کرد.

Keywords:

تجزیه و تحلیل احساسات , درخت تصمیم , عقیده کاوی , دادهکاوی , TF-IDF

Authors

مهرداد خضری دنخه

موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران

پریناز اسکندریان

موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران