بررسی تغییر اقلیم شهرستان کاشان دردوره (2100-2011) تحت سناریوهای گزارش چهارم و پنجم IPCC

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 509

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TIET02_014

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

در نیم قرن اخیر آب و هوا و محیط زیست جهانی دست خوش تغییرات بزرگی قرار گرفته، گسترش صنعت و استفاده از سوخت های فسیلی جهت ایجاد انرژی مورد نیاز بشر، منجر به افزایش تمرکز گازهای گلخانه ای چون کربن دی اکسید، بخار آب، متان، نیتروژن اکسید و کلروفلئور کربن ها شده است. آنچه مسلم است افزایش گازهای جاذب گرما در جو زمین، درجه حرارت زمین را افزایش م دهد. افزایش و آزاد شدن گازهای گلخانه ای در اتمسفر یکی از نگرانی های جهان در چند دهه اخیر می باشد که علاوه بر افزایش دما، بر الگوهای بارش نیز تاثیر می گذارد. به علت نقش مهم آب در حیات انسان، بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است که اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش در شهرستان کاشان تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و داده-های خروجی مدل های گردش عمومی جو بررسی گردد. طبق نتایج به دست آمده، تا اواخر قرن 21، حداکثر افزایش دما به میزان 4/47 درجه سانتی گراد برای سناریوهای گزارش چهارم و 6/9 درجه سانتی گراد برای سناریوهای گزارش پنجم خواهد بود. همچنین سناریوهای گزارش چهارم، کاهش بارش را تا اواخر قرن پیش بینی می-کنند. این در حالی است که سناریوهای گزارش پنجم، افزایش بارش را نشان می دهند.

Keywords:

تغییر اقلیم , گازهای گلخانه ای , گزارش چهارم و پنجم IPCC , کاشان.