تاثیر آموزش اصلاح رفتار (آموزش اداره مشروط) به والدین به کودکان بر پرخاشگری کودکان دختر شهر سیرجان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 421

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONF03_067

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

پژوهش حا ضر، با هدف تعیین تاثیر آموزش ا صلاح رفتار به والدین به کودکان بر پرخا شگری دختران انجام شد. این مطالعه نیمه آزمایشی بود. جامعه کلیه دختران دبستانی شهر سیرجان به همراه والدینشان بود. حجم نمونه در این مطالعه 30 نفر بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، به2 گروه 15 نفره تقسیم شدند. در 6 جلسه برنامه آموزش اصلاح رفتار بر روی والدین گروه آزمایش انجام شد.داده ها به وسیله مقیاس پرخا شگری باس و پری به دست آمد.با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گر فت. نتایج نشان می دهد آموزش اصلاح رفتار به وا لدین به کاهش پرخاشگری دختران تاثیر دارد((P<0.05