مدیریت بحران زلزله در بافتهای فرسوده با طرح اتاق امن

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 504

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0072

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

طرح اتاق امن قابل استفاده درساختمانهای تاسه طبقه بادیوارباربر بدون کلاف میباشد.بااین روش بخشی ازساختمان که امکان حضورساکنان هنگام وقوع رزلزله درآن بیشتراست توسط ساخت ونصب یک سازه مقاوم ایمن سازی میشودتا هنگام وقوع زلزله ازریختن آواربر روی ساکنین درمنطقه امن جلوگیری شود. دراین طرح یک قاب پیش ساخته فلزی درداخل هرطبقه پیش بینی میشود که بدون تغییردرساختمان اصلی وکاملاانعطاف پذیر و قابل انطباق باقسمت های دیگرمیباشد.درصورت اجرای طرح اتاق امن در بافتهای فرسوده ازآسیب های فراوان درزمان زلزله جلوگیری میشودومیزان تلفات ناشی ازآن تاحدزیادی کاهش مییابد هزینه اجرای اتاق امن وایمنسازی بسیارمعقول ودارای مزایاییاست ازجمله اینکه نیازی به تخریب سازه نیست ودریک روزتمام قاب نصب میشود. دستیابی به یک سامانه باعملکردمناسب تحت بارهای ثقلی ولرزه ای وهمچنین معرفی سامانه باعملکردتسلیم برشی که ازنظراجرائی با امکانات داخلی امکانپذیرباشد.باتوجه به زلزله خیزبودن کشورمان ونیزوجودساختمانهای قدیمی درداخل طرحهای فرسوده وهزینه بربودن مقاوم سازی آنهامیتوان ازاین طرح استفاده نمود تا حافظ جان هم میهنان عزیزمان درهنگام وقوع زلزله باشد

Authors

میثم نوری پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ،گروه عمران ،دزفول ،ایران

امیر تابان

دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد،استاد گروه عمران ،خرم آباد،ایران