مداخله مقامات ارشد درصحنه حوادث و بلایا: فرصت یا تهدید یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 446

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHED09_264

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1398

Abstract:

زمینه و هدف: حضور مقامات ارشد درصحنه حوادث مهم، پدیده رایجی است که توامان میتواند آثار مفید و یا مضری در پی داشته باشد. این مطالعه بر آن است تا این پدیده را در شرایط ایران، به عنوان یک کشور پرحادثه و بلاخیز، مورد بررسی قرار دهد.روش کار: این مطالعه دارای رویکرد کیفی و روش شناسی نظریه بسترزاد )گراندد تئوری( است. مشارکت کنندگان در مطالعه 28 نفر از کسانی بودند که به هر نحو دارای تجارب دست اول در مدیریت میدانی حوادث و بلایا بودند و از طریق نمونه گیری با رویکرد هدفمند و به روش حداکثر تنوع انتخاب شدند و در ادامه نمونه گیری به روش نظری تا دستیابی به اشباع داده ها ادامه یافت. داده های جمع آوری شده از طرق مصاحبه های عمیق بدون ساختار، مشاهدات، تصاویر و اسناد مرتبط به روش مقایسه مداوم )توصیه شده توسط کوربین و اشتراوس )2015 تحلیل شدند.یافته ها:در ایران، مقامات برجسته به شش دلیل اغلب از صحنه بلایا و حوادث مهم بازدید میکنند. این دلایل عبارتاند از: نگرانی از پاسخ محلی، دستور سازمانی، نقش رسانه، فشار سیاسی - اجتماعی، ناآگاهی، و واکنشهای هیجانی. این حضور میتواند حمایتی یا مخرب باشد. راه حلهای ارائه شده برای بهبود این بازدیدها عبارت اند از: تدوین پروتکل و آموزش مقامات، خوداتکایی، حضور تاخیری و کوتاه، حضور غیرمداخله ای و همدلانه.نتیجه گیری: حضور مقامات ارشد درصحنه بلایا و حوادث مهم در ایران، اغلب اجتناب ناپذیر است و میتواند اثرات مثبت و منفی در پی داشته باشد. این حضور باید مدیریت شده، پروتکل محور، همراه با آموزش مدیران و با در نظر گرفتن شرایط فرماندهان محلی حادثه باشد تا تهدیدات را به فرصت تبدیل کند. همچنین، اصحاب رسانه باید بیاموزند که از تبلیغ حضور مقامات درصحنه حوادث و بلایا بپرهیزند.

Keywords:

Authors

علی نصیری

پزشک و دستیار تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

حمیدرضا خانکه

فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا، استاد مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

محمد حیدری

دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران

آیدین آرین خصال

دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران