بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و آمریکا با توجه به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست یا بدسرپرست مصوب 1392

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,732

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS04_035

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

Abstract:

چکیده قوانین حقوقی فرزند خواندگی با توجه به مذھب و فرھنگ و شرایط اجتماعی و اقتصادی ھر کشوری و ملتی دارای اختلافات در بسیاری موارد دارای اشتراکاتی ھستند. این پژوھش که از نوع پژوھش ھای کاربردی بوده و بر آن است با روش تحلیلی- توصیفی و رویکردی تطبیقی قوانین حقوقی ایران و آمریکا را در خصوص فرزندخواندگی یا سرپرستی بررسی نماید. بر ھمین اساس قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست یا بدسرپرست مصوب 1392 در ایران و باتوجه به ایالتی بودن قوانین آمریکا و تعدد قوانین این کشور در خصوص فرزندخواندگی، قوانین فرزندخواندگی دو ایالت میسوری و کانزاس در آمریکا مورد بررسی و مقایسه قرارداد شده است. نتایج مقایسه قوانین حقوقی مذکور بیانگر آن است که آنچه در ایران به عنوان فرزندخواندگی مطرح است با معنای سرپرستی سازگاری بیشتری داشته چرا که فرزندخواندگی به معنایی که ایجاد نسب و قرابت نماید وجود ندارد و این امر با قسم فرزندخواندگی ساده در آمریکا مشابھت دارد. از سویی دیگر شرایط فرزندخوانده و فرزندپذیر و تشریفات فرزندخواندگی در ایران آمریکا دارای تفاوت ھای زیادی ھستند. ھمچنین آثار فرزندخواندگی به ویژه بحث محرمیت منع یا جواز نکاح با فرزندخوانده و نیز توارث در آمریکا که در اغلب ایالت ھای آن به فرزندخواندگی کامل گرایش دارند با ایران که فرزندخوانده از فرزند پذیر ارث نمی برد بلکه تنھا بیمه عمر و مستمری و یا سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق فرزندپذیر به فرزندخوانده مطرح است، تفاوت وجود دارد.

Keywords:

فرزند خواندگی , سرپرستی , ایران , قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست یا بدسرپرست مصوب 1392 , آمریکا , میسوری , کانزاس

Authors

محمدرضا پیرهادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مریم افشاری

استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند