بررسی و پایش روند تغییرات زمانی گردوغبار استان خوزستان به کمک تصاویر ماهواره ای

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TICD02_010

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1398

Abstract:

در این تحقیق از داده های سنجنده مادیس متعلق به ماهواره ترا سازمان فضایی ناسا به منظور پایش نوسانات و تغییرات زمانیمتوسط ماهانه شاخص عمق اپتیکی استان خوزستان از ماه مارس سال 2000 تا پایان سال 2016 استفاده شده است. مطابقنتایج به دست آمده از متوسط گردوغبار سالانه و به منظور سهولت تحلیل نتایج، بازه زمانی تحقیق به سه بخش تقسیم گردید کهدر بازه زمانی اول (2000-2007) و سوم (2013-2016) مقادیر متوسط شاخص عمق اپتیکی مشابهت زیادی داشته اما در بازه زمانی دوم (2008-2012) به طور چشمگیری مقدار عمق اپتیکی افزایش پیداکرده است. بررسی میانگین ماهانه شاخص عمق اپتیکی خوزستان، حکایت از مقادیر بالای گردوغبار در ماه های آوریل، می و جولای و مقدار حداقلی آن در ماه نوامبر را داشتهاست. همچنین مطابق نتایج به دست آمده، شاخص عمق اپتیکی ماه ژانویه در طول بازه زمانی تحقیق، روند افزایشی محسوسی راتجربه کرده است، این در حالی است که شاخص گردوغبار ماه نوامبر یکروند غالبا کاهشی را نشان داده است. مقادیر گردوغبارسایر ماه های سال نیز در گذر از بازه زمانی اول به دوم از 16 درصد در ماه اکتبر تا 85 درصد در ماه فوریه افزایش داشته کهمجددا با ورود به بازه زمانی سوم کاهش پیداکرده است. بهطورکلی مطابق نتایج به دست آمده، مقادیر بالای گردوغبار عموما درفصول بهار و تابستان و مقادیر حداقلی آن در فصول پاییز و زمستان در هر سه بازه زمانی بوده است؛ اما بااینوجود افزایشقابل توجه شاخص عمق اپتیکی ماه های فصل زمستان در بازه زمانی دوم و روند رو به رشد گردوغبار در ماه ژانویه موردتوجه هست.

Authors

محمد دانیالی

کارشناسی ارشد عمران- محیط زیست، دانشگاه صنعتی قم

بایرامعلی محمدنژاد

استادیار دانشگاه صنعتی قم