بررسی کاهش کارایی گرما و پسا بر روی جت مخالف در جریانهای مافوق صوت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 349

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA17_015

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1398

Abstract:

جت مخالف به عنوان یک استراتژی عملی برای دستیابی به کاهندگی گرما و پسا در وسایل نقلیهی هایپرسونیک شناخته شده است. در فرآیند پرواز کردن واقعی، کارایی کاهندگی پسا و شار حرارتی در جت مخالف بایستی حداکثر افزایش یابد تا اندازه ی سیستم ذخیره سازی خنک کننده کاهش یابد که در این حالت فضای اشغال شده و وزن بهطور قابل توجهی کم میگردد. در این پژوهش، کارایی کاهندگی درگ (Ef) و کارایی کاهندگی شار حرارتی (Eh) در واحد جرمی جت مخالف مورد بررسی قرار گرفته است. جت مخالف در اطراف یک جسم بلانت با استفاده از معادلهی ناویر- استوکس و معادلهی آشفتگی SST k-ωحل شده است. میدانهای جریان، نیروی درگ و شار حرارتی بهدست آمده است و نتایج نمونه با داده های تجربی که در منابع ارائه شده است، اعتبارسنجی گردیده است. جزئیات نتایج نشان میدهد که دمای جت بالا برای تقویت Ef سودمند بوده، اما دما بر روی کاهندگی درگ تاثیر کمی داشته است. همچنین Ehبه وسیله ی دما و فشار تحت تاثیر قرار گرفته است. دمای بالای جت سبب تضعیف کاهندگی شار حرارتی در جت مخالف شده اما یک دمای معقول جت در حالتیکه بیش از دمای اسمی باشد، میتواند Eh را ارتقاء دهد. کارایی کاهندگی نیروی درگ و شار حرارتی را میتوان با بهینهسازی دمای جت و فشار درپیش شرایط مورد نیاز کاهندگی شار حرارتی و درگ بهبود بخشید که برای صرفه جویی در فضای اشغال شده، کاهش وزن سیستم و بهبود بارگذاری وسایل نقلیه مطلوب میباشند

Keywords:

وسایل نقلیهی مافوق صوت | جت مخالف | نیروی درگ | کارایی کاهندگی حرارت