CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسا یی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعا تی در سازمانهای ایرا نی

عنوان مقاله: شناسا یی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطلاعا تی در سازمانهای ایرا نی
شناسه ملی مقاله: MTIC04_014
منتشر شده در چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور ثابتی
سیدمحمدرضا رضوی

خلاصه مقاله:
اطلاعات نیروی محرکه اقتصاد و دانش امروزی است و ابزار بکارگیری آن سیستمهای اطلاعاتی میباشد. با وجودمنافع زیاد بکارگیری سیستم های اطلاعاتی، هنو زریسک بالای شکست برپیاده سازی این پروژه ها سنگینی می نماید. از آنجئایکه عوامل حیاتی موفقیت وجود دارند و خل ق نمی شوند ، از اینر و باید آنها را شناسائی و کشف کر د. عدم توجه به این عوامل کل سیستم و فرآیند را با خطر اساسی و شکست پروژه در اجرا مواجه می نماید. عوامل کلید عناصر یهستند که برای اجرای موفقیت آمیز هر نوع اقدام اولیه در جه ب ت هبود کیتیف، ضروری میباشد و درمرحله توسعه طرحهای کاربردی، شناسایی این عوامل بعنوان محرکی برای دست اندرکاران مفید خواهد بو د. در این تحقیق با شناسایی چارچوب های موجود برای انتقا لتکنولوژی سیستمهای اطلاعاتی و شاخص های هر کدام از طبقات این چارچوبها سعی بر آن شده است که این عوامل را در س ازمان های ایرانی که تمایل به انتقا ل ا ین تکنولوژی را دارند ارزیابی و رتبهب ندی گرد د. طبقاتی که برای این شاخصه امیتوان در نظر گرفت شامل سهطبقه عوامل سازمانی، عوامل تاکتیکی و عوامل فنی میباشد.

کلمات کلیدی:
عوامل حیاتی موفقیت CSF (Critical Success Factors)،سیستم های اجرایی ساخت MES ، تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی Information system، برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/94584/