پیگیری یک ساله فیستول های شریانی- وریدی پهلو به پهلو همراه با لیگاتور شاخه دستال ورید در بیماران نیازمند به همودیالیز

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 324

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-6-3_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: برای انجام همودیالیز به یک راه عروقی مناسب نیاز است که ایجاد این راه عروقی با به کار گذاشتن فیستول های شریانی- وریدی صورت می گیرد. برای ایجاد این فیستول ها، روش های متفاوتی وجود دارد که در این مطالعه عوارض و میزان پایایی تکنیک پهلو به پهلو با لیگاتور شاخه دیستال در یک پیگیری یک ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 62 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه انجام شده است که پس از انتخاب بیماران، فیستول شریانی- وریدی پهلو به پهلو با لیگاتور شاخه دیستال کار گذاشته شد و در فواصل زمانی 6 ماهه و یک ساله فیستول از نظر میزان پایایی و عوارض بررسی شد.یافته ها: در 12/9% بیماران عوارض وجود داشت که اکثریت موارد خفیف بود و در هیچکدام از موارد نیاز به جراحی مجدد وجود نداشت. همچنین میزان پایایی یک ساله در این تکنیک 93/56% بود.نتیجه گیری و توصیه ها: تکنیک فیستول شریانی- وریدی پهلو به پهلو با لیگاتور دیستال می تواند عوارض کم و میزان پایایی بالایی همراه باشد. برای قضاوت دقیق تر در این خصوص به پیگیری طولانی تر و مقایسه این روش با سایر روش ها احتیاج داریم.

Authors

سیدسعید سیدمرتاض

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

حمیدرضا طاهری

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

محمدرضا جلالی ندوشن

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد