بررسی تاثیر لیزر دیود بر میزان پسرفت عروق جدید مبتلایان به رتینوپاتی پرولیفراتیو پرخطر

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 357

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-8-3_003

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: با توجه به پسرفت عروق جدید مبتلایان به رتینوپاتی پرولیفراتیو پرخطر و عوارض شناخته شده آن و مشکلات استفاده از لیزر و گزارش مواردی از موقعیت لیزر دیود با طول موج 810 نانو متر و به منظور تعیین تاثیر آن این تحقیق انجام گرفت . مواد و روش ها: این مطالعه با طراحی کارآزمایی بالینی بر روی 386 چشم از 224 بیمار انجام گرفت. بیماران از نظر وجود عروق جدید روی عصب بینایی و یا سطح شبکیه بررسی شدند. چنان چه طبق معیار DRS جز گروه پرخطر بودند، طی 10–4 جلسه با متوسط فاصله یک هفته (10–5روز) با لیزر دیود به میزان 1200 نقطه درمان می شدند. پس از آن معاینه مجدد و انژیوگرافی فلور سینی انجام می شد و در صورت نیاز لیزر درمانی ادامه می یافت. بیماران پس از آن هر سه ماه یک بار پیگیری می شدند و تاثیر این نوع لیزر بر میزان پسرفت عروق جدید مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: از 386 چشم 210 مورد (54/4 درصد) به لیزردرمانی پاسخ داده و پسرفت کامل رگ های جدید دیده شد. در 31/3 درصد پسرفت عروق ناقص بود و یا تغییری دیده نشد و در 14/3 درصد عدم درمان وجود داشت (P<0/000).نتیجه گیری و توصیه ها: دیود لیزر با طول موج 810 نانومتر در پسرفت عروق جدید رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی موثر و قابل مقایسه با لیزر کریپتون است.

Authors

مرسل مهریار

گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرتضی مهدی زاده

گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حسام الدین مقدسی

گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سیدمحمد حسینی

گروه چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز