مقایسه بقا و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان انجماد شیشه ای شده موش سوری با تخمدان تازه در محیط کشت

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 547

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-11-1_003

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: یکی از روش های نگهداری بافت تخمدانی به منظور حفظ قدرت باروری، انجماد شیشه ای است که روشی ساده و فوق سریع است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی رشد و بقا ی فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان انجماد شیشه ای شده موش سوری در محیط کشت و مقایسه آن با تخمدان تازه بود. مواد و رو ش ها: این تحقیق به روش تجربی بر روی 20 موش مادهی سوری 14 روزه، نژاد NMRI انجام شد. یک تخمدان به روش انجماد شیشه ای با استفاده از ضد یخ اتیلن گلیکول، فایکول و ساکارز (EGFS40). منجمد و پس از یک هفته نگهداری در نیتروژن مایع، با روش سریع و با به کارگیری غلظت های نزولی ساکارز ذوب و شستشو شد. تخمدان دیگر به عنوان گروه شاهد تازه در نظر گرفته شد. فولیکول های پره آنترال با قطر 130-100 میکرون به روش مکانیکی از گروه تخمدان انجمادی و همچنین گروه شاهد تازه جدا و سپس به مدت 10 روز کشت داده شدند. محیط مورد استفاده α-MEM حاوی 5% 100mIU/ml ،FBS ITS ،rFSH یک درصد، mrEGF20ng/ml و آنتی بیوتیک پنی سیلین 100IU/ml و استرپتومایسین 100μg/ml بود. قطر فولیکول ها با آزمون t و میزان بقا و تشکیل حفره ی آنتروم با آزمون (X(2 مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج: فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان منجمد ذوب شده مشابه گروه تازه در محیط کشت زنده مانده و رشد کردند. میزان بقا ی فولیکول ها در روز ششم کشت در گروه انجمادی 72/1% و در گروه تازه 78/6% بود. در روز دهم کشت این اعداد به ترتیب 66/9% و 72/6% بود. تشکیل حفره ی آنتروم در فولیکول های زنده ی گروه انجمادی و گر وه تازه 37/6% و 43/5% در روز دهم کشت مشاهده شد. میانگین قطر فولیکول ها در گروه تازه و گروه انجمادی در روز دوم کشت به ترتیب 11/23±158/11 و 8/35±155/48 و در روز چهارم کشت 9/87±201/56 و 8/46±193/42 بود. بین دو گروه در هی چکدام از متغیرهای مورد بررسی، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان انجماد شیشه ای شده می توانند مشابه تخمدان تازه درمحیط کشت زنده باقی مانده، رشد کرده و تشکیل حفره آنتروم دهند.

Authors

طاهره مازوچی

دانشجوی دکتری علوم تشریح دانشگاه تربیت مدرس

مژده صالح نیا

دانشیار گروه علوم تشریح دانشکده ی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

مجتبی رضازاده

استاد گروه علوم تشریح دانشکده ی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیدجواد مولی

دانشیار گروه ژنتیک دانشکده ی علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران