بررسی تاثیر طول مدت تزریق بر میزان درد ناشی از تزریق هپارین زیر جلدی

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-12-2_006

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

نتایج: میانگین میزان درد در گروه 30 ثانیه ای 1/39±1/65 و در تزریق 10 ثانیه ای 1/40±2/10 بود . بدین ترتیب درد ناشی از تزریقات 30 ثانیه ای هپارین زیرجلدی، به طرز معنی داری کمتر از درد ایجاد شده به دنبال تزریقات 10 ثانیه ای هپارین بوده است (p=0/01). در مقایسه ایندو شکل تز ریق، درد ناشی از تزریق 10 ثانیه ای، در میان بیماران زن، بیماران بخش داخلی و بیماران 60-40 ساله، به طور معنی داری بیشتر ازدرد ناشی از تزریق 30 ثانیه ای بود (به ترتیب p<0/001 ،p=0/03 ،p<0/001). در مقایسه شدت درد با ویژگی های فردی ، در تزریق 10 ثانیهای، میزان درد زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان (p<0/001) و میزان درد بیماران بستری در بخش های داخلی به طور معنی داری بیشتر ازبیماران بخش های جراحی بوده است (p<0/001). علاوه بر آن ، در تزریق 10 ثانیه ای اختلاف معنی داری بین میزان درد و گروه های سنیبیماران وجود داشت به گونه ای که کمترین میزان درد در گروه سنی 40-20 سال و بیشترین د رد در گروه سنی 60-40 سال مشاهده شد (p<0/001). نتیجه گیری : تحقیق حاضر نشان داد که افزایش زمان تزریق هپارین زیرجلدی ، به صورت معنی داری میزان درد مددجویان را کاهش می دهد.بدین ترتیب به منظور کم کردن تنش های فیزیکی و روانی ناشی از درد ناحیه تزریق و نیز افزایش اعتماد بیماران به کار ایی و قابلیت گروهمراقبتی و پرستاران، افزایش زمان تزریق هپارین زیرجلدی به 30 ثانیه پیشنهاد می شود.

Authors

فایزه بابایی اصل

کارشناس ارشد آموزش داخلی- جراحی- مربی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل

مطهره خردمند

کارشناس ارشد آموزش پرستاری کودکان- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رقیه جعفریان

کارشناس ارشد آموزش داخلی- جراحی- مربی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل