بررسی عوارض کاتترهای دایم بیماران همودیالیزی مرکز اخوان کاشان از تیر تا آذر ماه 1392

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 599

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-19-2_010

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: کاتترهای کاف دار ورید مرکزی یکی از انواع دستیابی های عروقی جهت همودیالیز می باشد که دارای عوارض بالایی ازجمله عفونت، ترومبوز، آمبولی، خونریزی و شکستگی هستند. این مطالعه با هدف توصیف عوارض کاتترهای کاف دار ورید مرکزی انجامگرفته است.مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی میزان بروز عوارض مرتبط با کاتترهای کاف دار ورید مرکزی در یک مقطع شش ماهه در سال1392 در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان اخوان کاشان سنجیده شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بودو بیماران در هر جلسه دیالیز با استفاده از چک لیست توسط پرستار از نظر وجود عوارض مرتبط با کاتتر مورد بررسی قرار گرفتند. تاییدنهایی وجود عوارض توسط پزشک فوق تخصص کلیه صورت گرفت.نتایج: از مجموع 183 بیمار مراجعه کننده به مرکز دیالیز در دوره شش ماهه مطالعه 43 بیمار دارای کاتتر دایم وارد مطالعه شدند. عفونتمرتبط با کاتتر با میزان بروز 1/87 در هر 1000 روز کاتتر و ترومبوز با میزان بروز 1/5 در هر 1000 روز کاتتر دومین عارضه شایع بود. نتیجه گیری: عفونت مرتبط با کاتتر و ترومبوز دو عارضه شایع نزد بیماران همودیالیزی دارای کاتتر کافدار ورید مرکزی می باشد و بایداقدامات لازم جهت کاهش این عوارض صورت گیرد.

Keywords:

عفونت مرتبط با کاتتر , کاتتر ورید مرکزی , ترومبوز , همودیالیز

Authors

محمد افشار

استادیار، گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فاطمه سواری

دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محسن ادیب حاج باقری

استاد، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

حمیدرضا گیلاسی

استادیار، گروه بهداشت عمومی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان