بررسی اثر عصاره الکلی دانه ارزن پروسو (.Panicum miliaceum L) بر تراکم نورونی ناحیه هیپوکامپ موش سوری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 470

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-21-4_005

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

Abstract:

سابقه و هدف: تشکیلات هیپوکامپ بخشی از لوب گیجگاهی را به خود اختصاص میدهد و خود از این بخش ها تشکیل شده است :جسم هیپوکامپ، شکنج دندانه ای و سوبیکولوم. گیاه ارزن حاوی پروتیین ها، مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان های مورد نیاز برایحفظ حیات و سلامت سلول های بدن پستانداران است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو (.Panicum miliaceum L)بر تراکم نورونی ناحیه هیپوکامپ انجام شده است. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی 24 سر موش سوری به 4 گروه تقسیم شدند. عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو به روش سوکسلهتهیه شده و به سه گروه تیمار به ترتیب با دوزهای 25، 50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم به روش داخل صفاقی و به مدت 21 روز تزریق شد. گروه کنترل نرمال سالین دریافت نمود. در پایان مطالعه حیوانات بیهوش شده و پس از پرفیوژن، مغز از جمجمه خارج گردید. بعد از انجاممراحل پاساژ بافتی از مغز برش تهیه شده و رنگ آمیزی شد. سپس، تراکم نورونی نواحی مختلف هیپوکامپ بررسی شد.نتایج: نتایج نشان داد که تراکم نورونی در نواحی CA1 و CA3 گروه تیمار شده با دوز 50mg/Kg و در تمام نواحی هیپوکامپ (CA1, CA2, CA3) گروه تیمار شده با دوز 75mg/Kg عصاره الکلی افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشته است (P<0/05). نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عصاره الکلی دانه گیاه ارزن پروسو باعث افزایش تراکم نورونی و القای نورون زایی در هیپوکامپ موش سوری می گردد.

Authors

آرزو برنای رودی

کارشناس ارشد زیست شناسی فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

مریم طهرانی پور

دانشیار، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

ناصر مهدوی شهری

استاد، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران