بازاریابی اینترنتی و تاثیر آن بر توسعه صادرات صنایع دستی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 977

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_110

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

Abstract:

توسعه فناوری اینترنت تاثیرات گسترده ای روی فرآیند های تجاری داشته است و به همین دلیل ، بستر مناسبی برای فعالیت بیشتر شرکت های صادراتی در عرصه بین المللی فراهم گردیده ، اما بسیاری از سازمان ها از عناصر بازاریابی اینترنتی آگاهی ندارند و از آنجا که کشور ایران درزمینه صنایع دستی قدمت طولانی دارد ، اینترنت و بازاریابی اینترنتی فرصت مناسبی جهت توسعه صادرات آن را فراهم می کند . پژوهشحاضر به بررسی ارتباط عناصر بازاریابی اینترنتی و عملکرد صادرات صنایع دستی پرداخته است ، جامعه مورد مطالعه صادرکنندگان بخشصنایع دستی در استان اصفهان هستند چرا که استان اصفهان در زمینه های مختلف این صنعت بسیار کارآمد است . داده های این تحقیق بااستفاده از پرسشنامه طراحی شده ،شامل 23 سوال گرداوری شده است . پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ 0/94 و روایی آن با نظرکارشناسان و اساتید تایید شد. برای بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار spss و روش آمار استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون و برای تحلیل های کامل تر از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است . متغیر مستقل این پژوهش عناصر آمیخته بازاریابی و متغیر وابستهعملکرد صادراتی در دو بعد راهبردی و مالی می باشد. پس از بررسی یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی ، نتایج حاکی از آن است کهبین عناصر بازاریابی اینترنتی مرتبط با ترفیع ، معامله ، مبادله و تامین و عملکرد صادراتی شرکت های مورد بررسی ارتباط مثبتی وجود دارد.در انتها با استفاده از تحلیل رگرسیون میزان تاثیر گذاری هر کدام از این عناصر بررسی شد.

Authors

سمیرا غلامی چریانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد نجف آباد ، ایران