CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی از دیدگاه مدیران و کارآفرینان

عنوان مقاله: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی از دیدگاه مدیران و کارآفرینان
شناسه (COI) مقاله: MDMCONF03_154
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی کریمی - مربی،گروه آمار، دانشگاه پیام نور تهران،ایران
سیدحسین ایزدی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور تهران،ایران
علی آرواند - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران،ایران

خلاصه مقاله:
بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای رو به رشد، کارآفرینان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوبمی شوند و به عنوان عناصر اصلی در تسریع توسعه کشورهای در حال توسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهایصنعتی مورد توجه بودهاند. از طرف دیگر کارآفرینی در ورزش، حوزهی به سرعت در حال رشدی، از کارآفرینی ورزش است.رویکرد کارآفرینانه در ورزش می تواند ساز و کاری برای تحمل بحران های اقتصادی فراهم آورد به منظور استفاده بهینه از فرصت-های موجود در این بخش این مطالعه در پی شناسایی موانع و محدودیت های فعالیت های کارآفرینانه از دیدگاه مدیران وکارآفرینان ورزشی در شهر تهران می باشد.تحقیق حاضر از نظرهدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی و از نوع همبستگی است. اعتبار کلیه سوالات پرسشنامه بااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شده و از روش های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از بین عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی عامل سیاسی اقتصادی از اهمیتبیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار می باشد و عوامل اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی در اولویت های بعدی قرار دارند.همچنین بین دیدگاه کارآفرینان و مدیران ورزشی در مورد عوامل سیاسی – اقتصادی و عوامل اقتصادی تفاوت معنی داری وجوددارد اما در مورد عوامل فرهنگی و زیست محیطی بین دیدگاه این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
کارآفرینی، کارآفرینی ورزشی ، مدیران و کارآفرینان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/949301/