واکاوی ساختارهای تامین مالی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 568

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NNCBM02_014

تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1398

Abstract:

مدیریت سود و ساختارهای تامین مالی یکی از موضوعات مهم راهبردی و رو به رشد برای همه شرکت ها در سراسر جهان است و با توجه به اهمیت این موضوع بنای پژوهش بر بررسی روابط بین ساختارهای تامین مالی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته و در جهت بررسی فرضیه فوق تاثیر متغیرهای مستقل بازده بازار سهام، بازده حسابداری شرکت، تامین مالی از طریق بدهی و تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار سنجش شدت ساختارهای تامین مالی ، بر روی متغیر وابسته پژوهش مدیریت سود، بررسی شده است . جامعه آماری، شامل 426 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393 تا 1397 استکه با استفاده از روش های حذف نظام مند، نمونه آماری شامل 167 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان از آن دارد که بین متغیر برهم کنشی بازده بازار سهام و تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنادار و بین متغیر برهم کنشی بازده بازار سهام و تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد

Keywords:

بورس اوراق بهادار تهران , تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام , ساختارهای تامین مالی , مدیریت سود.

Authors

حمید بابایی میبدی

استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران

هدی مرادی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

مریم محبی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.