مطالعه تطبیقی سیستم نوآری ملی ایران با کشورهای آسیایی: کاربردی از شاخص مالم کوئیست

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 414

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF02_045

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1398

Abstract:

توجه به نوآوری و ارزیابی عملکرد هر کشوری در زمینه نوآوری دارای اهمیت زیادی می باشد. این اهمیت برای هر یک از کشورهای توسعه یافته از حیث چایداری در پیشرو بودن در نوآوری و برای کشورهای در حال توسعه جهت تخمین جایگاه خود و سرعت بخشیدن به میزان پیشرفت در زمینه نوآوری، قابل توجه است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی و سنجش سیستم نوآوری ملی کشورهای واقع در منطقه آسیایی با توجه به شاخص های جهانی نوآوری و مقایسه ای بین وضعیت کشور ایران از حیث عملکرد نوآوری و کشورهای آسیایی می پردازد. در این تحقیق پنج متغیر نهادها، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی تجاری به عنوان ورودی های مدل و متغیرهای خلاقیت و دانش و تکنولوژی به عنوان خروجی های مدل در نظر گرفته شده اند. این در حالی است که ارزیابی کشورهای آسیایی طی سال های 2016-2012 و با بکارگیری شاخص مالم کوئیست انجام شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که کشور کویت با بالاترین میانگین تغییرات کارایی، کاراترین کشور در میان کشورهای آسیایی قلمداد می شود. میانگین کارایی کشورها در طی پنج سال نشان دهنده سیر نزولی کارایی کشورها می باشد و این در حالی است که ایران جایگاه 25 ام را در میان 34 کشور مورد مطالعه به خود اختصاص داده است.

Authors

فاطمه دهقانی بزگ آبادی

دانشجوی دکتر مدیریت سیستم ها، دانشگاه شیراز، دانشگاه اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

علی نقی مصلح شیرازی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشگاه اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی